Wat is het Veiligheidshuis Curaçao?

Het Veiligheidshuis Curaçao is een netwerksamenwerkingsverband die partners uit de strafrecht-, de zorg-, de onderwijs- en hulpverleningsketen onder één dak brengt.

Via het Veiligheidshuis Curaçao wordt het net rond criminele jongeren, of jongeren die dreigen te vervallen in criminaliteit, strakker aangetrokken en wordt vroegtijdig ingegrepen. Op basis van goede en volledige informatie over de jongere en zijn omgeving, kan hen veel ellende bespaard worden. Het gaat om complexe en overstijgende casus waarin meerdere problemen zich manifesteren en waarbij de maatschappelijke orde verstoord wordt.

Alle partners werken samen in dezelfde richting met één plan, wat bij elkaar een schat aan informatie oplevert over de probleemjongeren en hun omgeving: hoe is de gezinssituatie, zijn er problemen met de opvoeding, is er sprake van een psychische stoornis bij de jongere, etc. Dit stelt de sleutelpartners in het Veiligheidshuis Curaçao in staat om snel te komen tot een persoonsgerichte aanpak op maat.

De sleutelpartners binnen het Veiligheidshuis Curaçao zijn het Openbare Ministerie (OM), de Gezinsvoogdij Instelling Curaçao (GVI), de Voogdijraad, het Korps Politie Curaçao (KPC), de Stichting AJJC en de Leerplicht Unit van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

Door gebruik te maken van sociale en strafrechtelijke interventies zal getracht worden om een stok achter de deur te krijgen. Dit nieuwe instrument maakt een combinatie mogelijk van allerlei jeugdsancties, met als doel de jongere weer op het rechte pad te krijgen.

Wat is het doel van het Veiligheidshuis?

De minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud worden ondergebracht in thema’s. Binnen het Veiligheidshuis Curaçao worden twee thema’s centraal behandeld.

Het risicojongeren overleg (RJO) is een thema met als doel om vroegtijdig in te grijpen ter voorkoming van afglijding in de criminaliteit. Het Justitiële casusoverleg (JCO) is een thema met als doel om afdoeningsmaatregelen te coördineren met betrokken partners zodat het hulpaanbod aansluit bij het strafrechtelijk proces. Het hoofddoel is om jeugdcriminaliteit terug te dringen en te komen tot een veiligere samenleving, en het verminderen van de gevoelens van onveiligheid in de samenleving door het gedrag van criminele jongeren.

Meerwaarde van het Veiligheidhuis

Sleutelpartners die deelnemen in het Veiligheidshuis Curaçao, bereiken met deelname het volgende:

  • Aanpakken van problemen (casussen) die zonder inbreng van justitiële partners in de lokale zorgnetwerken niet of moeizaam oplosbaar zijn.
  • Meer effectiviteit en efficiency in de aanpak van complexe casussen.
  • Sterkere sturing op de bijdrage van en betere samenwerking met partners aan het oplossen van problematiek die zich afspeelt bij jeugdigen.
  • Kennis en expertise uitwisselen.
  • Meer informatie over casussen /problematiek.
Problematiek en oplossing

Problematiek

1. Ligt de oorzaak van het probleem van de jongere of het gezin op meerdere leefgebieden?
Ja /Nee

2. Is er sprake van of een hoog risico op overlast en/of verstoring van de openbare orde?
Ja/Nee

3. Is er drang en dwang al dan niet in combinatie met zorg nodig?
Ja/Nee

4. Overstijgt de aanpak de competenties van één organisatie of keten?
Ja/ Nee

5. Zijn er voor een effectieve aanpak van de gesignaleerde problemen interventies nodig vanuit meerdere organisaties of vanuit meerdere ketens?
Ja/ Nee

Zijn er meerdere vragen met een ‘JA’ beantwoord dat betekent dit dat de casus aansluit bij één van de thema’s binnen het Veiligheidshuis Curaçao.  Jeugdcriminaliteit, maatschappelijke uitval, overlast en gevoelens van onveiligheid hebben grote invloed op de leefbaarheid in de wijken op Curaçao. Problemen op het gebied van deze sociale veiligheid, bij risicojeugd en binnen het gezin kunnen het best worden opgelost door vroegtijdig ingrijpen en een gezamenlijk optreden.

Oplossing

  • Verbinding tussen Justitie, zorg en hulpverlening, planvorming en uitvoering.
  • Excellente samenwerking in uitvoering
  • Gezamenlijke planvorming
Triagetafel

Triagetafel is een nieuw concept binnen het Veiligheidshuis Curaçao. Triagetafel is een zorg – en hulpverleningsketen waar verschillende instanties samenwerken om voor een betere zorg en welzijn van een cliënt te zorgen. De instanties die samenwerken zijn bijvoorbeeld: YAVE, Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), Fundashon progreso awe i formashon mañan, RK Schoolbestuur, Fundashon pa Maneho di Adikshon, SMAT, Skuchami, Stichting Accretio en Centrum Familie en Jeugd.

Triagetafel is een methodiek en een instrument om per casus te bepalen bij welke instantie deze het best kan worden opgepakt. Daarbij zal gekeken worden welke interventies al ingezet zijn en welke instanties betrokken zijn bij de casus om te voorkomen dat men langs elkaar heen werkt.

Partners binnen het Veiligheidshuis Curaçao