Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao

De Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao werd door het Ministerie van Justitie opgericht met als doel:

  • Het verrichten van taken haar bij of krachtens de wet opgedragen;
  • Het verrichten van activiteiten gericht op het terugdringen van recidive bij jongeren tussen 12 en 18 jaar;
  • Het aanbieden van interventies aan jongeren tussen 12 en 18 jaar gericht op het realiseren van positieve gedragsverandering bij de betrokken jongeren, teneinde participatie en integratie van de jongere in de Curaçaose samenleving te bevorderen;
  • Het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van een betere taakuitoefening;
  • Beïnvloeding van de publieke opinie over het belang van resocialisatie van jongeren;
  • Het hanteren van een integrale, ketenoverstijgende werkwijze; het realiseren van Jeugdreclassering met alle producten beschreven en vastgesteld;
  • Het realiseren van ‘Guia Prevenshon i Supervishon’ (Halt).
Visie, missie en strategie

Visie

Jongeren en hun ouders bewust maken van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid door niet alleen gebruik te maken van vergelding en afschrikking, maar ook ouders en opvoeders te helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Het gaat daarbij om preventie en voorkoming van recidive door het creëren van een betere uitgangspositie voor de jongere. Om dit te kunnen bereiken is er samenwerking nodig tussen de verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale en probleemgerichte aanpak.

Missie

Het bieden van pedagogische interventie aan zorg- en risicojongeren in een strafrechtelijke omgeving om te voorkomen dat ze uitvallen in geboden trajecten of afglijden in de criminaliteit.

Strategie

Stichting AJJC heeft een unieke positie in de justitiële keten op Curaçao, doordat het de enige schakel in de strafrechtketen is die zowel een preventieve als repressieve taak heeft voor de doelgroep van 12 tot 18 jaar. Stichting AJJC voert haar taken uit door het aanbieden van een breed scala aan erkende begeleidingsactiviteiten aan jongeren die met Justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen.

Verplichte en vrijwillige aanmelding

Verplichte aanmelding

Jongeren die een delict hebben gepleegd en hierdoor in contact met Justitie zijn gekomen, worden aangemeld bij de Stichting AJJC. De jongeren kunnen aangemeld worden door de politie, het Openbare Ministerie of andere justitiële partners. Dit gebeurt binnen een wettelijk kader.

Vrijwillige aanmelding

Jongeren waarbij criminogene factoren in hun leven aanwezig zijn, kunnen ook vrijwillig aangemeld worden bij de Stichting AJJC. Iedereen (ouders, school, leerplichtambtenaar en andere personen en instanties) kan de Stichting AJJC benaderen om een jongere aan te melden die risico loopt om het criminele pad op te gaan. De jongere moet wel op de hoogte zijn dat hij/zij aangemeld zal worden.
Als de jongere na het eerste gesprek bereid is om begeleiding van de Stichting AJJC te ontvangen, zal de Stichting een contract met de jongere ondertekenen met afspraken waar de jongere zich aan moet houden. Een jongere kan ook uit eigen initiatief de Stichting AJJC benaderen om hulp te zoeken.

Monitoring van de jongeren

Het Veiligheidshuis Curaçao is een netwerksamenwerkingsverband binnen de Stichting AJJC die partners uit de strafrecht-, de zorg-, de onderwijs- en de hulpverleningsketen onder een dak brengt.
Via het Veiligheidshuis Curaçao wordt het net rond criminele jongeren, of jongeren die dreigen dat te worden, strakker aangetrokken en wordt vroegtijdig ingegrepen. Op basis van goede en volledige informatie over de jongere en zijn omgeving kan hen veel ellende bespaard worden.

Alle partners werken samen in dezelfde richting en met één plan, wat bij elkaar een schat aan informatie oplevert over de probleemjongeren en hun omgeving: hoe is de gezinssituatie, zijn er problemen met de opvoeding, is er sprake van een psychische stoornis bij de jongere, etc. Dit stelt de sleutelpartners in het Veiligheidshuis Curaçao in staat om snel te komen tot een persoonsgerichte aanpak op maat. De sleutelpartners binnen het Veiligheidshuis Curaçao zijn het Openbare Ministerie (OM), de Gezinsvoogdij Instelling Curaçao ( GVI), de Voogdijraad, het Korps Politie Curaçao (KPC), de Stichting AJJC en de Unit Leerplicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).
Door gebruik te maken van sociale en strafrechtelijke interventies zal getracht worden om een stok achter de deur te krijgen. Dit nieuwe instrument maakt een combinatie mogelijk van allerlei jeugdsancties, met als doel de jongere weer op het rechte pad te krijgen.

Wilt u ook graag onze nieuwsbrieven ontvangen?

Meld u aan voor onze mailing lijst

* verplicht veld